اسپرینکلر چیست؟

  • 14 خرداد , 1399
  • 607 نفر
اسپرینکلر چیست؟ (fire sprinkler)


اسپرینکلر ها از اجزای مهم اطفای حریق به صورت اتوماتیک هستند.مکانیسم عمل اسپرینکلر ها به صورت تشخیص اثری از آتشسوزی است به این ترتیب که به محض تشخیص دمای بالاتر از حالت طبیعی ،آب را تخلیه کرده و باعث مهار آتش میشوند .
اسپرینکلر ها در سراسر جهان بسیار محبوب هستند ،همانطور که آمار نشان میدهد در ساختمان هایی که اسپرینکلر داشته اند 99درصد آتشسوزی ها مهار شده است.نکته ی جالب تر اینکه در انگلستان تا به حال هیچ ساختمان مجهز به سیستم اسپرینکلر دچار خسارت زیاد و مرگ ناشی از حریق نشده است.
این سیستم موجب کنترل و عدم گسترش آتشسوزی میشود و در مواقعی که آتشسوزی تحت عوامل مختلف سنگین باشد تا رسیدن نیرو های امدادی حجم آتش را کنترل میکند .