شیر آتش نشانی

 • 9 اسفند , 1397
 • 2774 نفر

شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی روی زمین بر روی لوله اصلی پلی اتیلن نصب شده و برای برداشت آب در مواقع حریق، شستشوی خیابان ها و یا آبیاری باغچه ها استفاده می  شود. محل نصب شیر آتش نشانی معمولا در نزدیکی بیمارستان ها، مدارس و سالن های سینما و تئاتر می باشد.
شیر آتش نشانی از قطعات چدنی که توسط رنگ پلی استر پودری قرمز Real 3020 به روش الکترواستاتیکی پوشش داده می شوند ، ساخته می شود . بدنه و رینگ شیرهای آتش نشانی ، دو تکه و واسطه کوپلینگ از جنس چدن نشکن مطابق با استاندارد DIN 1693 می باشد.
شیر آتش نشانی


انواع ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی

شیرهای آتش نشانی انواع مختلفی دارند که از متداول ترین و پرمصرف ترین آن ها شیرهای آتش نشانی نوع پایه دار ایستاده (روی زمین) می باشد .
ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ مختلفی تقسیم می شوند . در زیر به معرفی آن ها می پردازیم .
انواع ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی

ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ

شیر آتش نشانی نوع ایستاده به دستگاهی اطلاق می گردد که در شهر و محوطه های صنعتی و اماکن مورد نیاز بر روی شبکه های آبرسانی شهری و اضطراری تحت فشار نصب می شود . این شیر دارای حداقل یک دهانه گیرنده و سه دهانه دهنده آب در اندازه های مختلف بوده و دهانه های دهنده مجهز به درپوش زنجیردار و شیر نیز دارای مکانیزم تخلیه خودکار برای جلوگیری از یخ زدگی و یا خوردگی و زنگ زدگی بوده و همچنین مجهز به یک فلنج ضربه گیر ایمنی می باشد.
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ شلنگ آتش نشانی ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی2/5 3 ﺍﯾﻨﭻ ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ 4 ﺍﯾﻨﭻ ﺁﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩی ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ بعد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. 

ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺮ

ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ترﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ یخ زدگی ﺁﺏ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻡ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ (DN100) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ مخصوص ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻠﻨﮓ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ شلنگ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ . ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ  ( DN80 ) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مشخصات فنی شیر آتش نشانی

 • طراحی و ساخت مطابق با استاندارد: DIN 3222 AUD model P5
 • ابعاد فلنج ها مطابق با استاندارد: ( DIN EN 1092 2- (DIN 2501
 • سایز: DN 80 – DN 100
 • فشار: PN 10 & PN 16
 • اورینگ ها و کلیه لاستیک ها آب بندی از جنس EPDM / NBR
 • ماردون و لوله واسط تحتانی از جنس X20Cr 13) W – NR 1.4021)
 • رینگ قفل کننده آداپتور و کلگی بالای شیر از جنس چدن خاکستری با استاندارد DIN 1691

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی شیر آتش نشانی

 1. ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد .
 2. ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻠﻨﺞ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ و ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩﺍی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﯿــﺮ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ بلوک بتنی ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.
 4. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درشت دانه ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺯﻫﮑﺸﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺩﺳﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد .
 6. ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ رنگ های ﺯﺭﺩ، ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭوﺯ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾت و مشاهده ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
 7. ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ لوله ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺭوﺩی ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

قطعات شیر های آتش نشانی

بدنه شیرهای آتش نشانی از چهار قسمت زیر تشکیل می شود .
 1. کلاهک فوقانی که شامل دسته عملکرد و یا باز کننده شیر و سوراخ روغن کاری و صفحه فلنج است، که مجموع ا محافظ قسمت فوقانی شیر می باشد.
 2. بدنه میانی روی زمین که کلیه متعلقات و دهانه های آبدهی مجهز به درپوش و زنجیر اتصال بر روی آن تعبیه شده اند ، در ضمن دارای یک فلنج معمولی و یک فلنج ایمنی نیز می باشد.
 3. بدنه میانی زیر زمین که شامل یک لوله و دو فلنج معمولی و یک فلنج ایمنی بوده که طول آن بر حسب نیاز مصرف کننده تعیین می شود .
 4. بدنه تحتانی که قسمت شامل دریچه کنترل مقدار آبدهی و سامانه تخلیه خودکار بوده و در ضمن یک دهانه گیرنده قابل نصب به شبکه آبرسانی شهری و دو فلنج اتصال در دو انتها را دارا می باشد.
شرکت بی تا انرژی پارس کیش در زمینه ی طراحی و اجرای سیتم های اعلام حریق ، اطفا حریق ، شیر های آتش نشانی، شیر چک ولو ،  درب ضد حریق ، لباس ضد حریق ، شلنگ آتش نشانی ، جعبه آتش نشانی ، فروش لوله گالوانیزه گرم ، اسپرینکلر ، بوستر پمپ آتشنشانی ، کوپلینگ آتش نشانی، اتصالات گروود ، تجهیزات حریق ، پوشش های مقاوم در برابر حریق ، اجرای سیستم های موتور خانه و فروش کابل نسوز شیلد دار ، اسپرینکلر خشک ، اسپرینکلر مخفیآماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز می باشد .