انواع سیستم های مقاوم به حریق

 
سیستم های فعال: این سیستم ها به هنگام آتش سوزی (حرارت، دود ناشی از حریق) فعال می شوند. 
 
سیستم های غیر فعال: در این سیستم ها با اعمال پوشش مقاوم به حریق برروی سازه، از متلاشی شدن سازه در اثر افزایش دما ممانعت به عمل می آید.