پوشش های ضد حریق

 
خطر بروز حریق به خصوص در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه های ساختمانی همواره به شکل بالقوه ای وجود دارد. سالانه و قایع آتش سوزی هزینه های گزافی را در واحد های مسکونی و پتروشیمی به بار  می آورد.وجود سیستمهای ایمنی نه تنها هزینه های ناشی از خسارت را به میزان قابل توجه ای کاهش می دهد، بلکه عامل مهمی برای نجات جان انسان ها در حوادث آتش سوزی محسوب می گردد.