سیستم های آتش بند

 
یکی از راه های گسترش حریق در ساختمان ها، داکت های تاسیساتی (برق و مکانیک) است. در این مکان ها احتمال سرایت آتش، دود، گازهای سمی بیش از سایر نقاط می باشد.