پمپ های سیستم اطفاء حریق

 
عملکرد مناسب مجموعه تجهیزات مورد استفاده در سیستم اطفاء حریق منوط به کارکرد مناسب و به موقع
پمپ است. در کلیه سیستم های مبتنی بر استفاده از سیال اطفاء کننده، شامل سیستم اسپرینکلر آب
و یا سیستم فوم و جعبه های آتش نشانی، فاکتور تعیین کننده در رسیدن به موقع آب به محل عملیات
اطفاء انتخاب صحیح پمپ و رعایت ضوابط ضروری در طراحی و ساخت پمپ سیستم است.