پروفیل (UL.Fix)

نگهدارنده قوی با ورق گالوانیزه 2/5.